De Gewijde Reis respecteert en bewaakt de privacy van alle bezoekers van deze website https://www.degewijdereis.nl, van (potentiële) relaties en (potentiële) klanten.

Je persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld. Deze worden uitsluitend gebruikt om jou zou goed mogelijk van dienst te zijn. De gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met derden.

De Gewijde Reis houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland stelt. Deze privacyverklaring geldt wanneer je deze website bezoekt, wanneer je informatie aanvraagt en wanneer je een beroep doet op onze diensten.

Je gegevens zijn vertrouwelijk en zijn alleen in te zien door en worden verwerkt door (medewerkers van) De Gewijde Reis. Administratieve gegevens (zoals bijvoorbeeld vermeld op facturen) kunnen worden gedeeld met een extern administratiekantoor.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van gegevens.

Beveiligde verbinding

Alle gegevens die je deelt via deze website wordt via een beveiligde verbinding (SSL) verzonden. Dit kun je zien aan het voorvoegsel https voor het webadres.

In het kort

Als je je inschrijft via inschrijfformulier website, aanmeldt via de mail of webshop geef je automatisch toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens nodig voor het kunnen deelnemen aan een retraite of trainings/workshopweekend. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
 • Vooraf vragen we je om toestemming als wij dat conform de privacywet nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is. 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wijzen en deze respecteren. 

De Gewijde Reis is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring (of in algemenere zin) vragen hebt, dan kan je deze stellen via info@degewijdereis.nl 

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers

Persoonsgegevens van deelnemers worden door De Gewijde Reis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Deelname aan de activiteiten van De Gewijde Reis.
 • Het geven van advies m.b.t. deelname aan deze activiteiten.
 • Indien je je daarvoor zelf aangemeld hebt: het versturen van onze e-boeken en nieuwsbrief.
 • Administratieve doeleinden, zoals het versturen van bevestigings-e-mails en informatieberichten m.b.t. deelname aan de activiteiten van De Gewijde Reis en het maken van facturen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vastleggen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Medische/therapeutische informatie voor zover van belang voor deelname aan onze retraites en opleidingen
 • Informatie over je ervaring met plant medicijnen indien van toepassing
 • Informatie over het gebruik van geestverruimende middelen in de periode rondom je deelname aan een ceremonie (indien van toepassing)
 • Je motivatie voor deelname

Je persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en). 

Automatisch geregistreerde gegevens bij het verzenden van gegevens via een web/contactformulier op deze site:

 • IP-adres
 • internet browser en type apparaat
 • locatiegegevens

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het begeleiden van de ceremonies.
  Alleen de begeleiders die bij de desbetreffende retraite/ ceremonie aanwezig zijn, krijgen tijdens de retraite (indien nodig) ter informatie inzage in gegevens van de deelnemers (alleen naam, leeftijd, ervaring en motivatie). 
 • Het verzorgen van delen van de financiële administratie.
  Ons administratiekantoor heeft inzicht in onze financiële gegevens, zoals bankafschriften.
 • Het onderhouden en waar nodig uitbreiden/repareren van onze website.
  De webontwikkelaar heeft toegang tot alle opgeslagen informatie in de database.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons zou kunnen opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

Bewaartermijn

De Gewijde Reis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens De Gewijde Reis van je gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Onze IT-middelen zijn up-to-date en beveiligd.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers.

Recht op inzage: 

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij De Gewijde Reis vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met ons. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Je kunt ook verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens. Dit met uitzondering van gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden (bijv. Factuurgegevens en plant medicijn verklaringen). 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar):

Wil jij niet dat De Gewijde Reis jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@degewijdereis.nl

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via info@degewijdereis.nl.

Vragen

Heb je naar aanleiding van onze Privacy-verklaring nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.